Categoriearchief: Hoever staat het?

Het gaat razendsnel bergaf met trage wegen Oosterzele (2)

Hoezo, bergaf…?

En waren we niet genomineerd als fietsgemeente, dan? Met nog eens applaus voor alle fietsers die langs het gemeentehuis passeren! Dat kan toch niet slecht zijn voor de trage wegen? Hey, zeven komma acht kilometer fietspad ligt er al! En mooie frisbruine fietssuggestiestroken! Is dat allemaal voor niks, misschien?

En die trage wegen zelf, dan: ze zijn daar toch al jaren mee bezig? De mensen vragen erom, langs alle kanten. En wie beseft er nu eigenlijk nog niet dat je buurtwegen niet stomweg mag inpalmen of omploegen? En dat de gemeentes daar verantwoordelijk voor zijn? …Dus gaan ze daar bij ons toch ook wel iets aan doen, zeker?

Komkom, en met al die voorbeelden uit de streek? Allez, kijk nu naar Wetteren:

http://www.nieuwsblad.be/cnt/blwpo_01634591.

Gaat Oosterzele dan blijven achterop sukkelen, misschien? En die werkgroep, da’s toch ook in de sjakosj? So what, bergaf? Wat kan er nu eigenlijk nog mislopen…?

Bah, zure pessimisten altijd…!

En toch… Binnenkort méér. Op deze site en op facebook.

Het gaat razendsnel bergaf met Trage Wegen Oosterzele! (1)

 

Sector3_70_12_cr

Jawel, we kunnen erover meespreken: het gaat razendsnel bergaf met Trage Wegen Oosterzele. En dit in meerdere opzichten.

Droevig nieuws, zegt u? Strookt niet met de positieve inborst van Trage Wegen Werkgroep Oosterzele? Negatieve stemmingmakerij en loze geruchten?

Of geven ze het op, misschien…? Gooit de Werkgroep definitief de handdoek in de ring? Zijn ze vermoeid, gedecimeerd, ontgoocheld? Is het elan verdord, het pleit beslecht?

Laten ze Oosterzele in de steek als verloren tragewegengebied, overgeleverd aan onverschilligheid, onwil en onwetendheid, aan gesjacher en arrogantie, aan inpalmers, omploegers, afsluiters en versperrers?

Kom nou. Na al die inzet. Na zoveel enthousiaste steun van wandelaars, fietsers en sympathisanten? Kan dit echt? Nu overal te lande het besef groeit en de bevolking haar stem laat horen.

…Tja, waarop baseren wij ons met deze uitspraak? Wij begrijpen dat dit wellicht enige duiding vraagt. En willen die dan ook zo snel mogelijk geven. Als u nog even geduld hebt, tenminste…

Vandaar: binnenkort méér nieuws. Op deze site en op facebook!

 

 

 

zo ligt buurtweg s87 aan Berg te Balegem er ondertussen bij…

toestand februari 2015_klein

 

Na onze actie op de Dag van de Trage Weg in oktober 2014 en de herhaaldelijk afgeketste vraag aan de gemeente om deze waardevolle buurtweg in zijn oorspronkelijke (verharde!) staat te herstellen kregen wij uiteindelijk het volgende laconieke antwoord:

“Zoals reeds vermeld is dit een terugkerend probleem bij voetwegen die in het midden van een perceel lopen. Indien wij het wensen te bestendigen met een duurzame niet vergunningsplichtige verharding (voor fietsers) moeten wij inderdaad in gesprek gaan met Bogaert.”

Wij begrijpen dit echter niet als een ondubbelzinnige intentie van de gemeente om deze flagrante overtreding ook effectief aan te pakken: Bijzonder jammer en een gemiste kans van de gemeente Oosterzele om zich, na alle lippendienst, ook krachtdadig te profileren in dossiers die wel degelijk “aan de orde” zijn.

Laat de gemeente zich eens temeer de les spellen door onwillige enkelingen of kiest ze voor het algemeen belang en een groeiend normbesef hieromtrent?

Wij, de omwonenden en de talloze gebruikers en sympathisanten van deze historische en ooit veelgebruikte buurtweg zouden het alvast graag anders zien!

zie ook onze actie ‘Doorgang voor Iedereen’ op de Dag van de Trage Weg op 19 oktober 2014

 

 

 

 

 

Enkele vragen aan schepen Meuleman (stand van zaken – project ‘Doorgang voor Iedereen’ – Dag van de Trage Weg van 18/19 oktober)

Op 22 juni richtten wij ons tot schepen Meuleman met een aantal vragen rond het Tragewegenproject. Wij ontvingen daarop, in afwachting van de beslissing van het schepencollege, het onderstaande voorlopige antwoord. Bijgevolg hopen wij dan ook gauw melding te kunnen maken van een concrete, positieve samenwerking hierrond.

 

Oosterzele, 22 juni 2014

Geachte Heer Meuleman, Beste Schepen,

Als verantwoordelijke voor het veelbesproken Tragewegenproject van de gemeente wilden wij u graag een aantal vragen stellen. Het is immers evident dat dit project ook ons, de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, zeer nauw aan het hart ligt.

Vanuit deze betrokkenheid wilden wij dan ook graag eens polsen hoe ver het ondertussen staat met fase-1 en welke beslissingen of stappen er ondertussen genomen zijn. De laatste belangrijke synthesevergadering dateert alweer van een goed half jaar geleden. En u begrijpt wellicht dat wij het op prijs zouden stellen hier stilaan wat meer rond te vernemen. Wij zijn dan ook uiterst benieuwd naar de stand van zaken en de prioriteiten die hier gesteld werden, zeker ook in het licht van de volgende fase-2. Die blijkt immers in een overlappende beweging nu reeds van start te gaan met een eerste vergadering voor de vrijwilligers op 23 juni.

Daarnaast vernamen wij dat de overkoepelende vzw Trage Wegen al een tijdje oproept om deel te nemen aan een grootschalig project genaamd ‘Doorgang Voor Iedereen’. Gezien het belang van de vzw binnen de TrageWegen-problematiek in Vlaanderen én als contractuele begeleidende partner in het gemeentelijke project, konden wij deze oproep niet negeren. Concreet mobiliseert de vzw over gans Vlaanderen vrijwilligers om hun gemeente op te roepen het tragewegenbeleid formeel kracht bij te zetten. Dit door tegen de Dag van de Trage Weg (18 en 19 oktober) minstens één prioritaire, maar ontoegankelijke Trage Weg officieel te openen. Het gaat erom dat daarbij niet de moeilijkste dossiers eruit gepikt worden, maar integendeel gekozen wordt voor één of méér (relatief) gemakkelijk open te maken trajecten. Trage Wegen dus als een direct en tastbaar succesverhaal zonder dat hier heel zware kosten en moeite aan verbonden zijn. En bovendien onder weidse Vlaamse vleugels, gesteund door een brede promotiecampagne met heel wat airplay: Het is een unieke gelegenheid waar iedereen bij wint en wij wensen hier dan ook in te participeren.

Maar met dien verstande dat wij voor een enigszins andere piste hebben gekozen. Immers: volgens het vzw-draaiboek had er op 10 mei jl. al een ‘wilde’ spandoekenactie moeten doorgaan. Wij hebben echter bewust geopteerd om dit niet te doen en eerst en vooral met u in overleg te treden. Vandaar onze vraag of u bereid bent om zelf een voorstel te doen voor een te openen traject op 18-19 oktober, mogelijk een eerste resultaat van het gedane werk voor fase-1. Want als duidelijke, ondubbelzinnige geste naar de bevolking toe kan de gemeente hier zeker een krachtig signaal scoren en ook het draagvlak nog een flink stuk vergroten.

In de overtuiging dat hier een vruchtbare samenwerking in zit, ook met de vzw en haar vertegenwoordiger Pieter Brusselman, kijken wij uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele

 

 

Het antwoord van schepen Meuleman (08/07):

We hebben uw schrijven van 22 juni 2014 in goede orde ontvangen.

Voor wat betreft het ‘Projectgebied 1’ werd op basis van de adviesnota van de werkgroep ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’ ondertussen een voorstel opgemaakt om voorgesteld te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit voorstel zal geagendeerd worden op een college na de verlofperiode en aansluitend zal er bepaald worden rond welke zones van het plan er prioritair zal gewerkt worden.

De gemeente wenst zich niet vast te pinnen op de Dag van de Trage Weg in oktober, maar zal eens de beslissing genomen verder werken om uitvoering te geven aan de gemaakte keuzes. Het hoeft niet gezegd dat het officieel in gebruik nemen van een (deel van) traject ter gelegenheid van de Dag van de Trage Weg graag zal mee genomen worden.

Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan uw vragen.

met vriendelijke groet

 

 

Christ Meuleman

Schepen Mobiliteit en Verkeer

officiële adviesnota van de vzw is overhandigd aan het gemeentebestuur

De officiële adviesnota voor fase 1 (= ‘Project-Noord’ ofte Gijzenzele, Landskouter en Moortsele) is klaar. Het document werd op 13 januari door Pieter Brusselman van vzw Trage Wegen overhandigd aan het gemeentebestuur en zal één dezer gestemd worden in de gemeenteraad.

Het belang hiervan is niet gering. Wij hebben vanuit de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, uiteraard samen met iedereen die een degelijke, geargumenteerde evaluatiebundel ingediend heeft, er alles aan gedaan om tot een zinvol voorstel te komen.

De goedkeuring en vooral ook de concrete uitwerking liggen echter in handen van het gemeentebestuur.

In afwachting kunt u het advies hier nalezen – wij houden u zeker op de hoogte van het verdere verloop.

adviesnota vzw TW_project-Noord

 

‘Project-Oost’: de 2de fase in het Trage Wegenplan Oosterzele

De gemeente kondigde aan dat ze zeer snel wil starten met het 2de projectgebied, nl. het deel ten Oosten van de N42. Willens nillens zal hiervoor opnieuw een stevig beroep gedaan worden op vrijwilligers om alle weggetjes in dit gebied te inventariseren. En ook nu weer zal de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele zich niet onbetuigd laten en zijn diensten aanbieden. Vanuit ons engagement willen wij immers opnieuw een aanzienlijk steentje bijdragen, de zaken goed opvolgen en de bevolking blijven informeren.

De titel die de gemeente overigens aan het project gaf, luidt: ‘gemeentelijk overleg recreatief en a(ttra)ctief via de trage weg’.

Nog wachten op het officiële advies maar alvast bedankt voor de ingediende bundels!

 

De aangekondigde synthesevergadering van 09 december is achter de rug. Het bijeenleggen van de ingediende evaluatiebundels werd zeer correct in goede banen geleid door Pieter Brusselman van de vzw Trage Wegen. Alle buurtwegen zijn daarbij stuk voor stuk overlopen met de bedoeling tot een consensus te komen over wat wenselijk en haalbaar is.  En het afwegen op de prioriteitenschaal zou in principe al snel tot resultaten moeten leiden.

Maar zover zijn we nog niet. Het is immers eerst en vooral wachten tot 13 januari. Want dan pas zal Pieter zijn officieel advies bekendmaken en overhandigen aan de gemeente, waarna dit vervolgens nog door de gemeenteraad zal moet goedgekeurd worden.

Ondertussen willen wij iedereen die zich de inspanning getroostte om een degelijk gestoffeerde evaluatiebundel in te dienen bijzonder hartelijk bedanken voor de gewaardeerde steun!!

Dergelijke inbreng is immers van een nauwelijks te overschatten belang voor de deugdelijkheid en de draagkracht van het project.

Dus nog eens een welgemeend merci + tot gauw met meer nieuws!

 

Belangrijk: synthesevergadering gemeentehuis ma. 09 december!!

samenvatting evaluatiebundels Gijzenzele-Landskouter-Moortsele

 

Hallo iedereen,

Morgen maandag 9/12 vindt om 19u in het Gemeentehuis de zogenaamde ‘synthesevergadering’ plaats rond de evaluatie van de Trage Wegen in Moortsele-Landskouter-Gijzenzele

Daar worden de resulaten besproken van de 22 evaluatie-bundels die zijn binnengekomen, waarvan de onze behoorlijk zou moeten doorwegen.

De samenvatting van alle ingediende evaluatiebundels vind je trouwens via de link hierboven!

Als jullie hierbij nog opmerkingen hebben, of graag aanwezig zouden zijn, of op welke manier dan ook het project willen steunen: geef dit gerust door via een reactie hier, op de site, of via ons email-adres

tragewegen.oosterzele@gmail.com

Hoe meer feedback en positief betrokken aanwezigen, hoe beter.

Alvast hartelijk dank voor een steuntje in de rug!