nieuws van en over de werkgroep

  Sector3_70_12_cr Jawel, we kunnen erover meespreken: het gaat razendsnel bergaf met Trage Wegen Oosterzele. En dit in meerdere opzichten. Droevig nieuws, zegt u? Strookt niet met de positieve inborst van Trage Wegen Werkgroep Oosterzele? Negatieve stemmingmakerij en loze geruchten? Of geven ze het op, misschien...? Gooit de Werkgroep definitief de handdoek in de ring? Zijn ze vermoeid, gedecimeerd, ontgoocheld? Is het elan verdord, het pleit beslecht? Laten ze Oosterzele in de steek als verloren tragewegengebied, overgeleverd aan onverschilligheid, onwil en onwetendheid, aan gesjacher en arrogantie, aan inpalmers, omploegers, afsluiters en versperrers? Kom nou. Na al die inzet. Na zoveel enthousiaste steun van wandelaars, fietsers en sympathisanten? Kan dit echt? Nu overal te lande het besef groeit en de bevolking haar stem laat horen. ...Tja, waarop baseren wij ons met deze uitspraak? Wij begrijpen dat dit wellicht enige duiding vraagt. En willen die dan ook zo snel mogelijk geven. Als u nog even geduld hebt, tenminste... Vandaar: binnenkort méér nieuws. Op deze site en op facebook!      

1 Comment

Dag vd TW 2014_klein_02

Tijdens het weekend van 18 & 19 oktober vond in gans Vlaanderen de ‘Dag van de Trage Weg’ plaats. Onder het overkoepelende motto ‘Doorgang Voor Iedereen’ schaarden ook wij ons achter dit initiatief. We organiseerden hiervoor een avontuurlijke verkenningstocht langs de nog bestaande landwegen in het oostelijke gedeelte van onze gemeente. Onze oproep resulteerde in een bonte karavaan van ruim 120 enthousiaste fietsers en wandelaars. Samen trotseerden ze de modder in een hartverwarmend signaal tot behoud en herstel van ons bedreigde buurtwegen-erfgoed. De werkgroep wil dan ook alle aanwezigen uitdrukkelijk bedanken voor hun opkomst en engagement!

"Doorgang voor iedereen": ook aan buurtweg 87 te Balegem

Ondertussen willen wij ook de gemeente op haar verantwoordelijkheden blijven wijzen. Het aankaarten van knelpunten hoort daar zeker bij. Zo werd er zondag kort maar ondubbelzinnig actie gevoerd voor het herstel van buurtweg 87, tussen Berg en Diepestraat te Balegem. De oorspronkelijke betegeling en een heel stuk van het traject werden immers door een aanpalende eigenaar telkens weer omgeploegd. De gemeente werd hiervan verscheidene keren op de hoogte gesteld maar legde de klachten zonder meer naast zich neer. Niettemin gaat het om een officiële openbare weg waar zij de volledige bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor draagt.

Vanuit het middenveld klinkt dan ook de roep om dergelijke willekeur in de toekomst tegen te gaan en – in casu – de genoemde buurtweg in zijn oorspronkelijke (en veelgebruikte!) staat te herstellen. De werkgroep hoopt dan ook dat de gemeente zich constructief opstelt.

Gezellige afsluiter in een verrassende locatie 

Na afloop van de tocht door een voor veel Oosterzelenaars minder gekend gebied kwamen wandelaars en fietsers bijeen in ‘Serre 21’. In deze schitterende locatie aan het voormalig tuincenter in de Boekhoutstraat kon iedereen nog genieten van een welverdiend drankje of hapje.

 

'Op de fiets langs Trage Wegen'

banner_ik

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele nodigt iedereen van harte uit op de 'Dag van de Trage Weg'. Dit over gans Vlaanderen uitgerolde initiatief van de vzw Trage Wegen kunnen wij immers niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom organiseren wij op zondagnamiddag 19 oktober een tragewegen-fietstocht in het gebied ten Oosten van de N42.  In het kader van 'fase 2' van het gemeentelijke tragewegen-plan genieten we daarbij van wat er nog is maar vragen ook aandacht voor behoud en herstel. En we passeren een aantal (notoire) knelpunten...   Dus al wie de Oosterzeelse Trage Wegen in zijn hart draagt, jong en oud: Gezwind in het zadel voor een familiaal tochtje van maximum 15 km met achteraf gelegenheid tot drankje en babbel op een verrassende (overdekte) locatie.   Vertrek om 14 u stipt aan café 'De Steenput' aan Berg te Balegem

En voor wie fietsen onmogelijk zou blijken is er een uitgewerkt alternatief wandeltochtje voorzien! Hiervoor graag wel een seintje vooraf want dit vraagt van ons wat bijkomende organisatie.

Heel graag tot dan!

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele

Op 22 juni richtten wij ons tot schepen Meuleman met een aantal vragen rond het Tragewegenproject. Wij ontvingen daarop, in afwachting van de beslissing van het schepencollege, het onderstaande voorlopige antwoord. Bijgevolg hopen wij dan ook gauw melding te kunnen maken van een concrete, positieve samenwerking hierrond.

 

Oosterzele, 22 juni 2014

Geachte Heer Meuleman, Beste Schepen,

Als verantwoordelijke voor het veelbesproken Tragewegenproject van de gemeente wilden wij u graag een aantal vragen stellen. Het is immers evident dat dit project ook ons, de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele, zeer nauw aan het hart ligt.

Vanuit deze betrokkenheid wilden wij dan ook graag eens polsen hoe ver het ondertussen staat met fase-1 en welke beslissingen of stappen er ondertussen genomen zijn. De laatste belangrijke synthesevergadering dateert alweer van een goed half jaar geleden. En u begrijpt wellicht dat wij het op prijs zouden stellen hier stilaan wat meer rond te vernemen. Wij zijn dan ook uiterst benieuwd naar de stand van zaken en de prioriteiten die hier gesteld werden, zeker ook in het licht van de volgende fase-2. Die blijkt immers in een overlappende beweging nu reeds van start te gaan met een eerste vergadering voor de vrijwilligers op 23 juni.

Daarnaast vernamen wij dat de overkoepelende vzw Trage Wegen al een tijdje oproept om deel te nemen aan een grootschalig project genaamd ‘Doorgang Voor Iedereen’. Gezien het belang van de vzw binnen de TrageWegen-problematiek in Vlaanderen én als contractuele begeleidende partner in het gemeentelijke project, konden wij deze oproep niet negeren. Concreet mobiliseert de vzw over gans Vlaanderen vrijwilligers om hun gemeente op te roepen het tragewegenbeleid formeel kracht bij te zetten. Dit door tegen de Dag van de Trage Weg (18 en 19 oktober) minstens één prioritaire, maar ontoegankelijke Trage Weg officieel te openen. Het gaat erom dat daarbij niet de moeilijkste dossiers eruit gepikt worden, maar integendeel gekozen wordt voor één of méér (relatief) gemakkelijk open te maken trajecten. Trage Wegen dus als een direct en tastbaar succesverhaal zonder dat hier heel zware kosten en moeite aan verbonden zijn. En bovendien onder weidse Vlaamse vleugels, gesteund door een brede promotiecampagne met heel wat airplay: Het is een unieke gelegenheid waar iedereen bij wint en wij wensen hier dan ook in te participeren.

Maar met dien verstande dat wij voor een enigszins andere piste hebben gekozen. Immers: volgens het vzw-draaiboek had er op 10 mei jl. al een ‘wilde’ spandoekenactie moeten doorgaan. Wij hebben echter bewust geopteerd om dit niet te doen en eerst en vooral met u in overleg te treden. Vandaar onze vraag of u bereid bent om zelf een voorstel te doen voor een te openen traject op 18-19 oktober, mogelijk een eerste resultaat van het gedane werk voor fase-1. Want als duidelijke, ondubbelzinnige geste naar de bevolking toe kan de gemeente hier zeker een krachtig signaal scoren en ook het draagvlak nog een flink stuk vergroten.

In de overtuiging dat hier een vruchtbare samenwerking in zit, ook met de vzw en haar vertegenwoordiger Pieter Brusselman, kijken wij uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groeten,

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele

    Het antwoord van schepen Meuleman (08/07): We hebben uw schrijven van 22 juni 2014 in goede orde ontvangen. Voor wat betreft het ‘Projectgebied 1’ werd op basis van de adviesnota van de werkgroep ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’ ondertussen een voorstel opgemaakt om voorgesteld te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Dit voorstel zal geagendeerd worden op een college na de verlofperiode en aansluitend zal er bepaald worden rond welke zones van het plan er prioritair zal gewerkt worden. De gemeente wenst zich niet vast te pinnen op de Dag van de Trage Weg in oktober, maar zal eens de beslissing genomen verder werken om uitvoering te geven aan de gemaakte keuzes. Het hoeft niet gezegd dat het officieel in gebruik nemen van een (deel van) traject ter gelegenheid van de Dag van de Trage Weg graag zal mee genomen worden. Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan uw vragen. met vriendelijke groet     Christ Meuleman Schepen Mobiliteit en Verkeer

 
De Rattepaswegel als looplijn op onze visiekaart
De Rattepaswegel als looplijn op onze visiekaart
Naar aanleiding van onze acties heeft de gemeente in september 2013 een belangrijke looplijn heropend. Het gaat om de Rattepaswegel te Moortsele, een ronduit idyllisch doorsteekje tussen Rattepas en Asselkouter, net op de gemeentegrens Oosterzele - Merelbeke. Gezien het oorspronkelijke tracé door een bewoner illegaal ingepalmd werd met Bekaertdraad en hekwerk, is er een (voorlopige) doorgang gemaakt langs het naburige bosje. En omdat we nog altijd erg opgetogen zijn met deze allereerste geste van de gemeente hebben we op maandag 26 mei met de werkgroep een grote opkuis gedaan. Alle afval - en dat was er nogal wat - werd verzameld en gesorteerd om dan later door de gemeente opgehaald te worden. Opkuis Rattepaswegel_01_klOpkuis Rattepaswegel_02_kl

Zon in overvloed, een voorbeeldige organisatie en een pak enthousiaste kinderen en jeugdleiders. Samen buiten geravot en spelletjes gespeeld in het kader van de Trage Wegen op één van de mooiste plekjes van Oosterzele. Kortom: twee heerlijke namiddagen voor al wie erbij was. We hebben ons goed geamuseerd: bedankt iedereen!

Vorig jaar slaagden we er met de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele in om de Rattepaswegel terug toegankelijk te laten maken. Een nieuwe trage verbinding met onze buren van Merelbeke (tussen Rattepas en de Asselkouter)! We merken helaas dat er nogal wat zwerfvuil rondslingert. Daar gaan we iets aan doen: op maandag 26 mei steken we de handen uit de hopelijk korte mouwen. Afspraak om 19 u aan het begin van de Rattepaswegel (de wegel start waar Rattepas scherp afdraait richting Scheldewindeke). En om het nuttige aan het aangename te koppelen picknicken we gezellig ter plaatse. Iedereen welkom!

Naar aanleiding van het tot dusver afgelegde traject en het door schepen Meuleman recentelijk verspreide persbericht presenteren wij de onderstaande brief aan de gemeenteraad. (voor het gemeentelijke persbericht, zie: persbericht gemeente_15 jan 2014)   Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele T.a.v. de Schepen van Openbare werken, Infrastructuur en Mobiliteit en Verkeer, De heer Christ Meuleman Dorp 1, 9860 Oosterzele Oosterzele, 3 februari ’14 Onderwerp: gemeentelijk project Trage Wegen Gijzenzele, Moortsele en Landskouter   Geachte heer Burgemeester, waarde Schepenen, Op maandag 13 januari 2014 presenteerde de in Vlaanderen werkzame Trage Wegen vzw haar adviesnota in het kader van het tragewegenproject van de gemeente Oosterzele met focus op de deelgemeenten Gijzenzele, Moortsele en Landskouter;  het eindresultaat van de opdracht welke in februari ’13 aan hen was verstrekt. Als Trage Wegen Werkgroep Oosterzele waren wij met twee vertegenwoordigers aanwezig. De presentatie van de adviesnota beperkte zich hoofdzakelijk tot een technische uitleg hoe deze nota te lezen. Inhoudelijk werd de nota nauwelijks of niet besproken. In de marge van de vergadering laat u desgevraagd weten dat de nota in de gepresenteerde vorm zal worden voorgelegd aan het gemeentebestuur en aan de gemeenteraad. U zou het niet op prijs stellen als wij als werkgroep deze nota zouden verspreiden; niet meer dan een redelijk verzoek. U blijft nogal vaag over de verdere aanpak van het project door de Gemeente al “hebt u daar wel ideeën over”. Bijna terloops laat u weten een Gemeentelijk overleg ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’ in het leven geroepen te hebben, een middel om u te onderscheiden van bestaande werkgroepen. Zoals ook in het latere persbericht van 15 januari 2014 geeft u geen duidelijkheid over de deelnemers aan dit overleg. Gevraagd naar de rol die u de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele in de verdere aanpak van het project ziet spelen, blijkt deze niet voorzien te zijn. Wij zouden wat voor de bevolking kunnen doen, zoals het organiseren van wandelingen. Wij voelen ons wandelen gestuurd, letterlijk en figuurlijk. Vooralsnog kunnen wij hier geen genoegen mee nemen. Het zou betekenen dat een bestaand constructief initiatief vanuit de bevolking door de Gemeente wordt overgenomen zonder de initiatiefnemers er verder bij te betrekken. Wie een betere manier weet om burgerinitiatief te frustreren mag het zeggen. Begin 2013 presenteerden wij u onze werkgroep en onze visie met onder meer het volgende uitgangspunt: “Wij willen met de Gemeente samenwerken, voorstellen doen, hen uitnodigen en stimuleren en waar nodig, ook wel eens een luis in de pels zijn”. Als de Gemeente samenwerken in deze zin afwijst, dan blijft alleen de “luis” over. Wij willen ons dat niet voorstellen. Wij willen ons dat niet voorstellen omdat wij op het moment van bovengenoemde presentatie gereed waren met de inventarisatie van Landskouter en in de latere fase van het project het leeuwendeel van de verdere inventarisatie voor onze rekening hebben genomen. Hierdoor zijn wij ter zake zeer goed geïnformeerd en achten wij ons een aangewezen gesprekspartner. Onze motivatie hebben wij gedegen aangegeven in het aan u gepresenteerde visiestuk van 23 november 2012. Over het gemeentelijke project Trage Wegen Gijzenzele, Moortsele en Landskouter hebben wij de volgende vragen, waarop wij u beleefd verzoeken ons te antwoorden: 1. In het kader van het project werd de bevolking geïnformeerd over het project op de informatieavond van 2 oktober 2013. Hen werd gevraagd een bijdrage te leveren door het invullen van de vragenbundels. In de oorspronkelijke opzet zou de bevolking in een synthesevergadering betrokken worden bij de verdere voortgang van het project. Deze synthesevergadering vond later in (zeer) beperkte kring plaats. De bevolking is nog steeds niet geïnformeerd over het verdere verloop van het project. Vraag: gaat u de adviesnota openbaar maken, zo ja, hoe en wanneer? 2. U kondigde een “overleg” aan. Vraag: wie zijn de deelnemers aan dit overleg? 3. Wij achten ons gekwalificeerd om aan dit overleg een bijdrage te leveren. Vraag: worden ook wij bij het overleg betrokken? 4. In een gezonde gemeente zouden bestuursverantwoordelijken constructief burgerlijk initiatief dienen toe te juichen, te ondersteunen en te versterken. Vraag: bent u het eens met bovenstaande stelling? Graag ontvangen wij binnen een redelijke termijn uw antwoorden op deze vragen. Mogen wij, gezien het tempo waarmee u de zaken wil aanpakken, ervan uitgaan dat eind februari daarbij voor u vlot haalbaar is? Met vriendelijke groet, Trage Wegen Werkgroep Oosterzele Annelies Sevenant, Bart De Rijcke, Etienne De Neve, Ivan Muller, Kris Van Heghe, Manu Cocquyt, Peter Janssen, Robert Coens, Tomas Vanhoutte Email: tragewegen.oosterzele@gmail.com Kopie aan de leden van de Gemeenteraad van Oosterzele u kan de pdf-versie van deze brief openen en opslaan via deze link: open brief aan schepen Meuleman