open brief aan schepen Meuleman

Naar aanleiding van het tot dusver afgelegde traject en het door schepen Meuleman recentelijk verspreide persbericht presenteren wij de onderstaande brief aan de gemeenteraad.

(voor het gemeentelijke persbericht, zie: persbericht gemeente_15 jan 2014)

 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Oosterzele

T.a.v. de Schepen van Openbare werken, Infrastructuur en Mobiliteit en Verkeer, De heer Christ Meuleman

Dorp 1, 9860 Oosterzele

Oosterzele, 3 februari ’14

Onderwerp: gemeentelijk project Trage Wegen Gijzenzele, Moortsele en Landskouter

 

Geachte heer Burgemeester, waarde Schepenen,

Op maandag 13 januari 2014 presenteerde de in Vlaanderen werkzame Trage Wegen vzw haar adviesnota in het kader van het tragewegenproject van de gemeente Oosterzele met focus op de deelgemeenten Gijzenzele, Moortsele en Landskouter;  het eindresultaat van de opdracht welke in februari ’13 aan hen was verstrekt. Als Trage Wegen Werkgroep Oosterzele waren wij met twee vertegenwoordigers aanwezig. De presentatie van de adviesnota beperkte zich hoofdzakelijk tot een technische uitleg hoe deze nota te lezen. Inhoudelijk werd de nota nauwelijks of niet besproken. In de marge van de vergadering laat u desgevraagd weten dat de nota in de gepresenteerde vorm zal worden voorgelegd aan het gemeentebestuur en aan de gemeenteraad. U zou het niet op prijs stellen als wij als werkgroep deze nota zouden verspreiden; niet meer dan een redelijk verzoek. U blijft nogal vaag over de verdere aanpak van het project door de Gemeente al “hebt u daar wel ideeën over”. Bijna terloops laat u weten een Gemeentelijk overleg ‘Recreatief en a(ttra)ctief via de Trage Weg’ in het leven geroepen te hebben, een middel om u te onderscheiden van bestaande werkgroepen. Zoals ook in het latere persbericht van 15 januari 2014 geeft u geen duidelijkheid over de deelnemers aan dit overleg. Gevraagd naar de rol die u de Trage Wegen Werkgroep Oosterzele in de verdere aanpak van het project ziet spelen, blijkt deze niet voorzien te zijn. Wij zouden wat voor de bevolking kunnen doen, zoals het organiseren van wandelingen. Wij voelen ons wandelen gestuurd, letterlijk en figuurlijk.

Vooralsnog kunnen wij hier geen genoegen mee nemen. Het zou betekenen dat een bestaand constructief initiatief vanuit de bevolking door de Gemeente wordt overgenomen zonder de initiatiefnemers er verder bij te betrekken. Wie een betere manier weet om burgerinitiatief te frustreren mag het zeggen. Begin 2013 presenteerden wij u onze werkgroep en onze visie met onder meer het volgende uitgangspunt: “Wij willen met de Gemeente samenwerken, voorstellen doen, hen uitnodigen en stimuleren en waar nodig, ook wel eens een luis in de pels zijn”. Als de Gemeente samenwerken in deze zin afwijst, dan blijft alleen de “luis” over. Wij willen ons dat niet voorstellen.

Wij willen ons dat niet voorstellen omdat wij op het moment van bovengenoemde presentatie gereed waren met de inventarisatie van Landskouter en in de latere fase van het project het leeuwendeel van de verdere inventarisatie voor onze rekening hebben genomen. Hierdoor zijn wij ter zake zeer goed geïnformeerd en achten wij ons een aangewezen gesprekspartner. Onze motivatie hebben wij gedegen aangegeven in het aan u gepresenteerde visiestuk van 23 november 2012.

Over het gemeentelijke project Trage Wegen Gijzenzele, Moortsele en Landskouter hebben wij de volgende vragen, waarop wij u beleefd verzoeken ons te antwoorden:

1. In het kader van het project werd de bevolking geïnformeerd over het project op de informatieavond van 2 oktober 2013. Hen werd gevraagd een bijdrage te leveren door het invullen van de vragenbundels. In de oorspronkelijke opzet zou de bevolking in een synthesevergadering betrokken worden bij de verdere voortgang van het project. Deze synthesevergadering vond later in (zeer) beperkte kring plaats. De bevolking is nog steeds niet geïnformeerd over het verdere verloop van het project. Vraag: gaat u de adviesnota openbaar maken, zo ja, hoe en wanneer?

2. U kondigde een “overleg” aan. Vraag: wie zijn de deelnemers aan dit overleg?

3. Wij achten ons gekwalificeerd om aan dit overleg een bijdrage te leveren. Vraag: worden ook wij bij het overleg betrokken?

4. In een gezonde gemeente zouden bestuursverantwoordelijken constructief burgerlijk initiatief dienen toe te juichen, te ondersteunen en te versterken. Vraag: bent u het eens met bovenstaande stelling?

Graag ontvangen wij binnen een redelijke termijn uw antwoorden op deze vragen. Mogen wij, gezien het tempo waarmee u de zaken wil aanpakken, ervan uitgaan dat eind februari daarbij voor u vlot haalbaar is?

Met vriendelijke groet,

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele

Annelies Sevenant, Bart De Rijcke, Etienne De Neve, Ivan Muller, Kris Van Heghe, Manu Cocquyt, Peter Janssen, Robert Coens, Tomas Vanhoutte

Email: tragewegen.oosterzele@gmail.com

Kopie aan de leden van de Gemeenteraad van Oosterzele

u kan de pdf-versie van deze brief openen en opslaan via deze link:

open brief aan schepen Meuleman