Visietekst 2012

In November 2012 publiceerde de Werkgroep deze Visietekst:

Wie Wat Waarom en …… Waar naartoe?

Wij zijn een onafhankelijke werkgroep bestaande uit inwoners van de Gemeente Oosterzele. Wij voelen ons betrokken bij deze gemeenschap en willen daaraan een bijdrage leveren.

Wij werden en worden geïnspireerd door de ideeën rond Trage Wegen zoals deze in Vlaanderen vooral worden uitgedragen door de vereniging Trage Wegen vzw. Wij laten ons stimuleren door de groeiende aandacht die er voor Trage Wegen bestaat.

Wij willen aansluiten bij de vele initiatieven op dit gebied in de provincie Oost-Vlaanderen en bij uitbreiding, in Vlaanderen en in de ons omringende landen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bestaan en gebruik van Trage Wegen bevorderlijk is voor plezier en ontspanning, bijdraagt aan veiligheid en (geestelijke) gezondheid van mensen en zelfs, dat dieren en planten er baat bij kunnen hebben. Wij hebben er respect voor dat veel Trage Wegen en hun verhalen deel uitmaken van ons cultuurhistorisch erfgoed en dat ze nabijgelegen elementen van dit erfgoed ontsluiten.

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de komst van de auto, verstedelijking of schaalvergroting in de landbouw, is veel van het oude netwerk van wegen en paden in onbruik geraakt of zelfs verloren gegaan. In de huidige tijd leiden dezelfde ontwikkelingen juist weer naar een hernieuwde belangstelling voor wat we nu Trage Wegen noemen. De behoefte aan recreatie dicht bij huis en veilige lokale verbindingen, zeker voor onze kinderen, neemt weer toe. Met hun rol in een gezonde natuurontwikkeling en als                   onderdeel van ons erfgoed verdienen Trage Wegen weer onze aandacht en zorg. Als werkgroep willen wij ons inzetten opdat hierin wordt voorzien.

In ons beeld van de gewenste toekomst, in onze visie, zien we het grondgebied van de Gemeente Oosterzele voldoende dooraderd met Trage Wegen zodat zich een min of meer samenhangend en gebruiksvriendelijk patroon heeft gevormd, een patroon dat aansluitingen heeft met onze buurgemeenten. We zien een groepje kinderen spelend naar school gaan, veilig gebruikmakend van de Trage Weg. Hier en daar zien we een wandellus, wellicht uitgezet rond een bepaald thema. De wegen, weggetjes, wegels en paden passen op natuurlijke wijze bij de terreinsituatie ter plaatse; ze zien er aantrekkelijk en verzorgd uit. Op veel plaatsen hebben ze een (hun oude?) naam gekregen. Ze bieden op verschillende manieren ruimte aan wandelaars, fietsers en andere ongemotoriseerde verplaatsingen als antwoord op, in hoofdzaak, de behoeften van lokale gebruikers. De Trage Wegen zijn gekend bij de bevolking en worden door hen gebruikt! Ze worden benut en onderhouden op een manier die aangeeft dat onze Trage Wegen gewaardeerd worden. Kortom we leven in een gemeente waar Trage Wegen “op de kaart staan”.

Om deze gewenste toekomst te realiseren is het van belang om de verdere teloorgang van het oude netwerk te stoppen, om het te herstellen waar dit wenselijk en redelijkerwijs mogelijk is en om relevante verplaatsingen of vernieuwingen van wegen of paden te realiseren. Het betrekken van lokale (potentiële) gebruikers en andere belanghebbenden hierbij is wezenlijk. Samenwerken met gebruikersgroepen en verwante organisaties bevordert het creëren van draagvlak en de voortgang van het proces. Gekendheid bij de bevolking dient vergroot te worden door verschillende kennismakingsactiviteiten en promotiecampagnes.

“Een hele boterham” voor een onafhankelijke werkgroep. Edoch, wij zien de Gemeente Oosterzele als de belangrijkste verantwoordelijke voor het voeren van beleid op het gebied van Trage Wegen, voor het uitvoeren van dit beleid en voor het onderhoud van de wegen. Wij willen dan ook met de Gemeente samenwerken, voorstellen doen, hen uitnodigen en stimuleren en waar nodig, ook wel eens een luis in de pels zijn. Wij zien het als een belangrijke uitdaging de Gemeente te bewegen tot het opstellen en uitvoeren van een volledig Trage Wegen Plan voor Oosterzele. Eens de Gemeente dit op zich gaat nemen, dan zien wij ons als partner om samenwerkend, hen daarin te ondersteunen en bij te staan.

Als werkgroep streven wij naar contact en samenwerking met verwante organisaties, met gebruikersgroepen en andere betrokkenen. We zullen ons laten inspireren door goede voorbeelden in de buurgemeenten en elders. Met het organiseren van bijvoorbeeld wandelingen en andere promotieactiviteiten dragen we bij aan de gekendheid van het idee en het bestaan van Trage Wegen. Natuurlijk zullen we ook de politieke vertegenwoordigers van onze samenleving uitnodigen om aandacht te blijven geven aan de realisering van de gewenste toekomst met Trage Wegen.

Tot slot, wij zijn een lerende organisatie en hebben daarom het “Proefproject Landskouter” gestart. Hier willen wij, het voorgaande in acht nemend, op kleine schaal leren en ervaren hoe onze visie realiteit wordt.

23 november 2012

Trage Wegen Werkgroep Oosterzele